Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Στρατής Κολυµπιανάκης εξηγεί τη σπουδαιότητα της αντιµετώπισηςτων λίγων ωοθυλακίων όταν επίκειται εξωσωµατική γονιµοποίηση.

Με στόχο να βοηθηθούν χιλιάδες γυναίκες που επιλέγουν την εξωσωµατική γονιµοποίηση, η επιστήµη προχώρησε σε διέγερση των ωοθηκών µε υποδόριες ενέσεις ωοθυλακιοτρόπου ορµόνης (FSH), µε σκοπό τη διατήρηση στο αίµα υψηλότερων επιπέδων FSH από αυτά που παράγει ο ίδιος ο οργανισµός και που οδηγούν στη ανάπτυξη ενός ωοθυλακίου κάθε µήνα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη τωνωοθυλακίων που υπάρχουν στιςωοθήκες στην αρχή του κύκλου και που φυσιολογικά είναι 6-7 σε κάθεωοθήκη. Ωστόσο, αν τα ωοθυλάκια αυτά είναι λιγότερα, µικρότερος θα είναι και ο αριθµόςτωνωαρίων που θα ληφθούν κατά την ωοληψία. Ο αριθµός αυτός είναι στενά συνδεδεµένος µε την πιθανότητα εγκυµοσύνης µετά από εξωσωµατική γονιµοποίηση. Μεγαλύτερος αριθµόςωαρίων θα οδηγήσει στη δηµιουργία περισσότερων εµβρύων καιτελικά, στη δυνατότητα επιλογής των καλύτερων σε ποιότητα για εµβρυοµεταφορά, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα εγκυµοσύνης. Η αλήθεια αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία σε γυναίκες που παράγουν λίγαωάρια και στις οποίες η πιθανότητα εγκυµοσύνης είναι µειωµένη, ενώσυνήθως απαιτούνται για τον σκοπό αυτό αρκετές προσπάθειες εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Οι γυναίκες αυτές, -ονοµάζονται πτωχές απαντήτριες- αποτελούν την πιο δύσκολη κατηγορία στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, όσον αφορά στην επίτευξη εγκυµοσύνης. Για την αντιµετώπισή τους έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, που έχουν στόχο την αύξηση των επιπέδων της FSH ή την αύξηση της ευαισθησίας των αναπτυσσόµενωνωοθυλακίων στην FSH.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ FSH

Στην πρώτη κατηγορία παρεµβάσεων (αύξηση έµµεσα ή άµεσα των επιπέδων της FSH) περιλαµβάνονται µέθοδοι όπως, η αύξηση της δοσολογίαςτης FSH, η εκκίνηση της FSH στηνωχρινική φάση, η χρήση µακράς δράσης FSH, αναστολέων της αρωµατάσης, βραχέος πρωτοκόλλου, ανταγωνιστών, διαφορετικών δοσολογιών ανάλογων και η χρήση διαφόρων τύπων FSH. ∆υστυχώς, καµιά από τις παραπάνωπαρεµβάσεις δε φαίνεται να αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό τωνωαρίων. Στη δεύτερη κατηγορία (αύξηση της ευαισθησίαςτων αναπτυσσόµενωνωοθυλακίων στην FSH) περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που επιδρούν στον σωµατοτροπικό άξονα ή χρησιµοποιούν ανδρογόνα ή τροποποιητέςτων ανδρογόνων. Οι παρεµβάσεις που έχουνως στόχο τον σωµατοτροπικό άξονα περιλαµβάνουν τη χορήγηση αυξητικής ορµόνης καιτην αύξηση της συγκέντρωσης του IGF-1 (χορήγηση πυριδοστιγµίνης, L-αργινίνης), χωρίς µέχρι σήµερα να έχει δειχθεί αξιόπιστα ότι αυξάνουν τον αριθµό των ωαρίων στις γυναίκες αυτές.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΓΟΝΩΝ

Η µόνη υποσχόµενη κατηγορία παρεµβάσεων σε πτωχές απαντήτριες είναι σήµερα η χρήση ανδρογόνων (τεστοστερόνης, DHEA) ή τροποποιητών των ανδρογόνων (αναστολέων της αρωµατάσης, προσθήκης ανασυνδυασµένης LH σε ανασυνδυασµένη FSH, η συγχορήγηση ανθρώπινης χοριονικής γοναδοτροπίνης). Από τις παρεµβάσεις αυτές, η πιο σηµαντική είναι η χορήγηση δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA). H δεϋδροεπιανδροστερόνη είναι ασθενές ανδρογόνο που παράγεται κυρίως στον φλοιό των επινεφριδίων και συγκαταλέγεται στις φυσικά παραγόµενες στερο ειδείς ορµόνες. Σε µια σειρά τυχαιοποιηµένων µελετών, η χορήγηση DHEA έχει φανεί ότι αυξάνει το αριθµό των ωαρίων που λαµβάνονται κατά περίπου 1.5. Αν και η αύξηση αυτή είναι µικρή για µια γυναίκα µε υγιείς ωοθήκες και στην οποία κατά την ωοληψία λαµβάνονται, για παράδειγµα, 12 ωάρια, για τις πτωχές απαντήτριες, στις οποίες ο αριθµόςτων ωαρίων που λαµβάνονται είναι πολύ µικρός (<3), είναι πολύ σηµαντική και µπορεί να οδηγήσει ένα ποσοστό από τις γυναίκες αυτές σε εµβρυοµεταφορά και σε επίτευξη εγκυµοσύνης.

 

Πηγή: glow.gr

Ο Στρατής Κολυµπιανάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής της Ιατρικής Σχολήςτου Α.Π.Θ. Ασχολείται αποκλειστικά µετην αντιµετώπιση προβληµάτων υπογονιµότητας στη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου και στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Βιογένεσις. Είναι πρόεδρος των Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας (2017-2019).

 

Ενημερωθείτε για τα προϊόντα της Supplekey Health:

Leave a Reply